FRO.LU is under Development
+2 votes
1.6k vues

Op Basis vun der äntwert - Kennt der dann elo w.e.g nofroen ? Et ass jo keng äntwert dorobber ginn.


  • Weivill sin der als Digital Service Provider (DSP) ("Service numérique") klassifizeirt ginn ?
  • Weivill sin daat pro DSP Kategorie ? (1.Marketplace, 2.Search Engine, 3.Cloud Provider)
  • Wei sinn d'Nimm vun den OSE ?
  • Wei sinn d'Nimm vun den DSP (Service numérique) ?
Ob d'ausso hin dass "den ILR elo direkt net geplangt huet fir Auditten ze maachen"
  • Wei kann den ILR seng Aufgab ouni Auditen dann am Senn vun der Direktive vollzeihen ? (Art. 15, Art 15 (3))
  • Weivil Budget gouf dem ILR am context vun der Direktive and Dem Gesetz fier d'missioun zougesprach ? Sinn do personal dei auditen vollzeiehen mat budgeteiert oder net ?

L’ILR bénéficie d’une contribution financière à charge du budget de l’État afin de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement qui résultent de l’exercice des missions prévues par la présente loi.

Och ass net no "substantiellen" incident gefroot ginn, an duerfier och net beäntwert ginn.


  • Weivill signifikant incident goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?
  • Weivill substantiell incident goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?
Cloturée
par dans Digitalisation
Cloturée par | 1.6k vues

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP
D'Fro gouf den 20te Mee 2020 gestallt. MbG

https://www.piraten.lu/fro-lu-kritesch-infratrukturen/
par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT, Marc GOERGEN et Ben POLIDORI peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.