FRO.LU is under Development
0 votes
2.6k vues

"Es ist alles nur geklaut, ohe ohe" - Die Prinzen


Froen:

  • Wei stellt Regierung secher dass Software dei am Optrag oder direkt vum Staat entwéckelt gëtt sech un Opensource Lizenzen hält an net géint dëst verstéisst ?
  • Wei ass et ze erklären dass z.b beim "CovidCheck" Lizenz Rechter net respektéiert ginn sinn an den Gouvernement hei einfach behaapt en géif all Copyright halen an och net Lizenzen ofleent ?
  • Plangt Regierung den Code (op Lizenz dat Freed oder net) ëffentlech zougänglech ze maachen?


Fakten:

"Covidcheck" an "Gouvcheck" haalen sech all net un d'lizenzen, se benotzen zum groussen deel opensource lizenzen mee deklareiren se net, an verstoussen och nach geint Uhrheberrechter well behaapt get den CTIE hät den Copyright op dem Resultat (BILD).


Verpflichtungen:Nom Composant License Link        
Covid Check Cordova Apache 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html  
  Silkimen MIT https://github.com/silkimen/cordova-plugin-advanced-http
  Barcode Scanner Apache 2.0 https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-barcodescanner
  Ionic Framework MIT  https://github.com/ionic-team/ionic-framework/blob/master/LICENSE
  Google Zxing Apache 2.0 https://github.com/zxing/zxing/blob/master/LICENSE
       
Gouvcheck Xamarin MIT http://xamarin.com/mobile-licensing  
  Zxing.Net MIT https://github.com/Redth/ZXing.Net.Mobile  
  Open TK MIT https://github.com/opentk/opentk/blob/master/LICENSE.md


Cloturée
par dans Digitalisation
Cloturée par | 2.6k vues

3 commentaires

Gudde Moien,


d'Fro gouf elo beäntwert an ass um Site accessibel.

MfG
IWou dann genau ?
Entschëllegt. Hei fannt dir de Link:

https://piraten.lu/fro-lu-lizenzrechter-bei-staatlechen-apps/

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP
D'Fro gouf ugeholl an ass ënnert der Nummer 4700 an der Chamber deposéiert.

MfG
par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT, Marc GOERGEN et Ben POLIDORI peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.