FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+3 votes
1.1k vues

Zum 4e FORUM INTERNATIONAL SUR LA CONSTITUTION ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES, Les partis politiques, Rapports nationaux, am Joer 2018, schreiwt e gewessen Här Alex Bodry folgendes, Sait 126:

"En ce qui concerne la propriété d’immeubles, certains partis ont procédé à la création de structures parallèles qui
sont dotées de la personnalité juridique.
Ceci est vrai pour le parti socialiste (LSAP) qui a créé le « LSAP Frëndeskrees » sous forme d’une association
sans but lucratif. C’est cette structure qui est propriétaire du siège du parti.
Une structure similaire sous forme d’asbl a été créée par le parti chrétien social (CSV) sous la dénomination
« CSV-Frëndeskrees » (amicale du CSV)."

(https://stefanoceccanti.it/wp-content/uploads/2018/06/lille-testo.pdf)

An am Gesetz der Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, steet:
"Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par [...]

– «composantes d’un parti politique», toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d’un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l’action de celui-ci par des activités de formation, d’études et de recherche ou de gestion du patrimoine, quelle qu’en soit la forme juridique."

(http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/elections/20200201)

Dei Frëndeskreesser hu keng sichtbar Aktivitéit mol kee Weboptrëtt.


Et handelt sech also vill méi em Organer vun der jeeweileger Partei!

Och den NACE code vun dem "Frëndeskrees vun der LSAP A.s.b.l." F143 (https://www.lbr.lu/) den 94.920 "Activités des organisations politiques" ennerstraicht dat.


Hei kucken:
https://gd.lu/rcsl/b7qJ7L
Dat heescht, vun de Recetten vun der LSAP gëtt de Loyer bezuelt a sech lues a lues eng Plus-value constituéiert,
wat alles net verwerflech ass, mee dem einfache Wieler eben net ersiichtlech.

Nu huet also d'ASBL en >2,5 fachen Actif wéi dee vun der Partei, ouni déi verstoppte Plus-Value.

Am Artikel 23 vum Frëndeskrees vun der LSAP steet
"[...] La dissolution est prononcée par l'assemblée générale et le solde excédentaire de l'actif
social reviendra au compte d'une association au choix de l'assemblée générale."
(https://gd.lu/rcsl/bqSSWX)

Also, bei enger Opléisung kéint d'Geld zum Beispill der FONDATION ROBERT KRIEPS G220 (https://gd.lu/rcsl/8PCDZg)
oder der Fondation Lydie Schmit G62 (https://gd.lu/rcsl/d1k2xw) ze gutt kommen, well LSAP no, a sief et nëmmen well hire Site (https://www.lsap.lu/lu/) dorop verlinkt!


Si schéngen och kierzlech deelweis geplënnert ze sinn:
https://www.yellow.lu/en/yellow-pages/6001659-lsap-d-sozialisten-luxembourg
=>
https://www.editus.lu/de/lsap-parti-socialiste-luxembourgeois-luxembourg-38822

&

https://www.editus.lu/de/j-s-l-jeunesses-socialistes-luxembourgeoises-jonk-sozialisten-luxembourg-7895

- - -

Bei dem "CSV Frendeskrees" F4896, 4, Rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg ass déi ganz Situatioun nach méi ontransparent, well kee Bilan méi säit 1996 eragereecht ginn ass !

Hei, Sait 7 & 8 kucken:
https://gd.lu/ercs_archive/bpCk5


Dee Loyer deen CSV bezillt ass dee fir den Immeubel vun 1996 ?


Gesäit mol esou aus:

https://www.editus.lu/de/csv-chreschtlech-sozial-vollekspartei-luxembourg-38819

mee gehéiert hinnen den Immeubel nach ?!


Dofir d'Fro, misst de Bilan vun deenen zou ASBL'en net mat der Schwësterpartei consolidéiert ginn oder wéinstens och de Bilan vun denen 2 ASBL'en op dem Chamber Site (https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/OrganisationEtFonctionnement/Organisation/FinancementPartisPolitiques) publizéiert ginn fir déi néideg Transparenz ze schafen an Abusen z'evitéieren?


par dans Finances | 1.1k vues

3 commentaires

Gudden Owend,

Entschëllegt fir den Retard,

Dëst ass effektiv een spannend Thema an mir wäerten eis dat ukuken. Mir haalen Iech um Laafenden.

Mat frëndleche Gréiss,

Gudde Mëtten,

 

Dës Fro misst am Kontext vum Parteifinanzéierungsgesetz gestallt ginn. Elo ass et esou, dass dës dëst Gesetz duerch eng Proposition de loi nach eemol soll geännert gi fir schlussendlech genau ze definéiere wat eng Partei ass (a wat alles zu enger Partei gehéiert).

 

Vue dass dësen Dossier am Moment an der Kommissioun diskutéiert gëtt, kënne mir fir de Moment nach keng Fro dozou stellen. Froen zu "procédures en cours" dh zu Lafende Gesetzesprojeten/Kommissiounssëtzunge sinn net erlaabt.

 

Esoubal sech do eppes deet, wäerte mir dëst Thema opbréngen a versiche bis dohin an der Kommissioun een esou transparent ewéi méiglecht Gesetz mat auszeschaffen.


Mir soen Iech Villmools Merci fir déi extrem detailléiert Recherchen a sidd verséchert, dass mir dës Affär am Ae behalen.


Mat beschte Gréiss,


Carole WeilerVillmolls Merci

fir den interessanten Feedback !

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.