FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+7 votes
2.4k vues

Säit 4 Joer ass "Psychotherapie Gesetz"  gestëmmt an den "Code de la Sécurité Social"  ugepasst - nach haut kritt een kee Remboursement vun der CNS. Firwat?

Här Schneider,

Nach haut ass et onméiglech en Remboursement fir Psychotherapie Käschten  ze kréien, dëst obwuel Gesetz an de Code de la Sécurité Sociale 2015 (!) ugepasst  goufen.

  • Firwat dauert et esou laang fir en Gesetz vun 2015 ëmzesetzen ?
  • Wei kann en Patient zu sengem Recht dann elo kommen ?
  • Ass souwuel budgettaresch wei och administrativ geplangt dass dann déi eeler Rechnungen bezuelt ginn ?
  • Ass et wouer dass et hei Konflikter mat Psychiater gëtt  an existéierenden Gremien gëtt déi dëst Feld fir sech wëllen hunn an Profit erausschloen dass Si ähnlech Servicer ubidden kënnen déi awer rembourséiert ginn?

N.B : En  "Psychotherapeut" ass en aneren Beruff wei een "Psychiater". Fier kennen  besser ze verstoen wat den Ënnerscheed zweschen engem "Psychiater" and "Psychothérapeut" liest dat heiten :https://www.psychologie-studieren.de/berufe/unterschied-psychologe-psychotherapeut-psychiater/#psychotherapeut

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/14/n1/jo
 https://igss.gouvernement.lu/dam-assets/publications/code-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-sociale/CSS-2019-cover.pdf

Cloturée
par dans Santé
Cloturée par | 2.4k vues

4 commentaires

Merci,

Kennen mer nofroen wou deen versprachenen règlement dann elo drun ass?
Ass et Zeit heizou nach eng keier ze froen ? Ass jo naischt weider gaangen wei et schengt?
Wou kann een dann deen propseirten RGD fannen?

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP

Merci fir deng Fro!


De 24.06.19 ass deng Fro un d'Chamber gaangen.


Den 23.07.19 war d'Äntwert vum Minister do.


Beid Dokumenter kanns du dir hei ukucken:

https://www.piraten.lu/psychotherapie-weini-kommen-dremboursementer-vun-der-cns/

par
sélectionné par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.